Algemene voorwaarden & Privacyverklaring Immy.nu  

ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVING 

Immy.nu de gebruiker van deze voorwaarden en alle aan Immy.nu op enigerlei  wijze verbonden ondernemingen en organisaties. 

Cursist – deelnemer aan een door Immy.nu verzorgde les, workshop, cursus,  special, retreat of opleiding.  

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID EN GELDIGHEID  

 1. 2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle  overeenkomsten waarbij Immy.nu als opdrachtnemer optreedt.  2. 2.2 Afwijkingen van en aanvullingen op tot stand gekomen  overeenkomsten dan wel deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig  indien zij door Immy.nu schriftelijk zijn bevestigd. Immy.nu behoudt het  recht de voorwaarden tussentijds aan te passen. Eventuele aanpassingen  worden gepubliceerd op de website www.immy.nu 

ARTIKEL 3 ABONNEMENTEN (nog niet van toepassing) 

 1. 3.1 Met een Basis-, Maand- of Jaar-abonnement kan je alle yogalessen op  het rooster én in de online bibliotheek volgen. Met uitzondering van de  lessen zwangerschapsyoga. Met een Online-abonnement kan je alleen  lessen volgen in de online bibliotheek. Op www.immy.nu vind je het  actuele rooster en de online bibliotheek.  
 2. 3.2 Abonnementen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan  derden.  
 3. 3.3 Je abonnement start op de door jou aangegeven ingangsdatum.  4. 3.4 Je abonnement is doorlopend, de minimale looptijd is afhankelijk van  het abonnement wat je kiest. De verschillende abonnementen looptijden  en de bijhorende tarieven vind je op www.bindi.nu. Upgraden in de eerste  drie maanden mag.  
 4. 3.5 Betaling gaat per automatische incasso. Het lesgeld wordt maandelijks  na de ingangsdatum van je abonnement geïncasseerd. Als je abonnement  bijv. op 17 juli is ingegaan, wordt het abonnementsgeld rond de 17e van  elke volgende maand afgeschreven. Na een 2e mislukte incasso wordt het  maandbedrag met € 10,- incassokosten verhoogt. Bij storneren worden er  tevens € 10,- incassokosten doorberekend.  
 5. 3.6 Het lesgeld is vooraf verschuldigd. Lesgeld wordt niet gerestitueerd.  7. 3.7 Niet gebruikte lessen bij het Basis-abonnement (5 lessen per maand)  kunnen tot 2 maanden er na ingehaald worden. Dit recht vervalt bij  beëindiging van het abonnement. De lessen van de huidige termijn worden  als eerste opgemaakt, daarna worden niet gebruikte lessen uit eerdere  termijnen opgemaakt.  
 6. 3.8 Zorg bij afwezigheid voor een tijdige annulering van je gereserveerde  plek in een les! Bij het Basis-abonnement wordt bij een late annulering  (binnen 3 uur vóór de start van de les) de les van je abonnement  afgehaald. Bij de onbeperkte abonnementen en de introductiekaart wordt  bij een derde late annulering in 14 dagen € 10,- boete in rekening  gebracht.  
 7. 3.9 Opzeggen van een abonnement dient schriftelijk te gebeuren, dit kan  per email: info@immy.nu
 8. 3.10 De opzegtermijn van een abonnement is 1 volle abonnementsmaand. Als je abonnement bijvoorbeeld op 17 juli is ingegaan kan je je  abonnement per de 17e van de maand opzeggen, rekening houdend met  een minimale opzegtermijn van 1 maand en de minimale looptijd van je  abonnement. 

Let op: de ingangsdatum van je abonnement is misschien gewijzigd omdat  je abonnement tijdelijk bevroren is geweest.  

 1. 3.11 Je kan eenmaal per jaar je abonnement bevriezen voor maximaal 1 maand. Dit kan enkel na schriftelijke overeenstemming (per mail) met  immy.nu en niet met terugwerkende kracht. Er worden geen  

uitzonderingen gemaakt.  

 1. 3.12 Bij ziekte en/of blessures langer dan 1 maand kunnen abonnementen tijdelijk worden stopgezet, dit kan enkel na schriftelijke overeenstemming  (per mail) met Immy.nu en niet met terugwerkende kracht.  
 2. 3.13 Bij tussentijdse opzegging van een Jaar- abonnement is Immy.nu  gerechtigd om de bijdrage over de verstreken abonnementsperiode te  herbereken op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij  behorende (hogere) abonnementsbijdrage. Hierbij wordt er eenmalig €10,- administratie- en incassokosten berekend.  
 3. 3.14 Indien je binnen 3 maanden na het stopzetten van je abonnement  opnieuw een abonnement afsluit zijn we genoodzaakt eenmalig € 10,- aan  administratiekosten te berekenen.  

ARTIKEL 4 LESKAARTEN  

 1. 4.1 Leskaarten zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan derden.  2. 4.2 Aan het einde van de periode waarvoor de leskaart geldt komen de  overgebleven lessen te vervallen. Leskaarten kunnen niet worden verlengd  of tussentijds stopgezet. Immy.nu verleent geen restitutie op leskaarten.  

ARTIKEL 5 LESROOSTER 

Het lesrooster of agenda voor specails, retreats, cursussen e.d. zijn te vinden op  de website. Dit rooster kan door Immy.nu desgewenst worden gewijzigd. Ook behoudt Immy.nu het recht lessen te annuleren. Wijzigingen in het lesrooster  geven geen recht op teruggave van reeds betaalde abonnementen en leskaarten  of verlenging hiervan.  

ARTIKEL 6 WORKSHOPS, SPECIALS, RETREATS EN CURSUSSEN 

6.1 Een opdracht tot het geven van een workshop of cursus wordt door Immy.nu  aanvaard met het voorbehoud van voldoende inschrijvingen. 

6.2 Een cursist kan uitsluitend aan de workshop of cursus deelnemen als vooraf  het lesgeld is voldaan. 

6.3 immy.nu behoudt het recht om ten aanzien van workshops, specials, cursussen en retreats, organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te  brengen. 

6.4 Annulering van deelname aan workshops en cursussen kan uitsluitend  schriftelijk plaatsvinden. 

6.5 Bij annulering tot 24 uur voor aanvang van de workshop wordt het aankoop bedrag bewaard voor een volgende workshop, deze dient dan binnen een half jaar  na de annulering gevolgd te worden. Bij niet tijdig annuleren vervalt het  aankoopbedrag.  

ARTIKEL 7 NAKOMING IMMY.NU 

7.1 Immy.nu behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden een les, 

cursus, special, workshop te annuleren of deelname van de cursist te weigeren  voorafgaand aan de start van een les, cursus , special workshop. 7.2 Immy.nu heeft het recht cursisten die door hun gedrag of anderszins het  normale verloop van de les, cursus, special, workshop of retreat, verhinderen of  verstoren, van verdere deelneming uit te sluiten. Uitsluiting laat iedere  verplichting tot betaling door de cursist ongewijzigd.  

7.3 Immy.nu is niet verplicht cursussen specials, workshops en/of retreats te  herhalen voor cursisten die verhinderd waren deze bij te wonen. De betaling van  gemiste lesdagen blijft onverminderd verschuldigd.  

ARTIKEL 8 PRIJSENBETALING 

8.1 De tarieven van de verschillende lessen, workshops, specials, cursussen,  retreats, staan vermeld op de www.immy.nu 

8.2 Alle genoemde tarieven zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen. Een  Prijswijziging wordt aangekondigd op www.immy.nu 

ARTIKEL 9 OVERMACHT 

In geval van overmacht heeft Immy.nu het recht lessen, cursussen, workshops,  specials en retreats te wijzigen en/of te laten vervallen zonder verdere  verplichtingen.  

ARTIKEL 10 AANSPRAKELIJKHEID 

10.1 Voor geleden schade is Immy.nu uitsluitend aansprakelijk indien de schade  rechtstreeks en alleen het gevolg is van grove nalatigheid van Immy.nu 10.2 Immy.nu is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor schade aan, of  het zoekraken van, (persoonlijke) eigendommen. 

10.3 Immy.nu is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor schade of  gevolgschade door letsel en blessures. 

10.4 Door Immy.nu verstrekte (veiligheids-)instructies dienen door cursist in acht  te worden genomen.  

ARTIKEL 11 GESCHILLENENTOEPASSELIJKRECHT  

Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing..  

ARTIKEL 12 PRIVACY We verwerken je persoonsgegevens alleen wanneer we dat volgens de AVG mogen en voor de doeleinden die we hieronder hebben  beschreven. Immy.nu gedraagt zich overeenkomstig de bepalingen van de wet  tot de bescherming van de persoonsgegevens. Immy.nu zal persoonlijke  informatie van cursisten niet aan derden verstrekken zonder persoonlijke  toestemming. 

12.1 Heb je contact met ons opgenomen, per telefoon, e-mail, ons  contactformulier, WhatsApp of social media, dan hebben we van jou gegevens  ontvangen. Deze verwerken we om te kunnen reageren op jouw bericht aan ons.  In alle andere gevallen verwerken we de gegevens maximaal 5 jaar, om  bijvoorbeeld te kunnen zien wanneer we voor het laatst contact hebben gehad,  waar dat over is gegaan en hoe je toen reageerde. Het is in ons gerechtvaardigd  belang om dat te weten, zodat we je beter kunnen helpen en beter prioriteiten  kunnen stellen.  

12.2 We versturen je graag een nieuwsbrief, omdat je klant bij ons bent of omdat  je jezelf hebt ingeschreven. We verwerken daarom je naam en e-mailadres om je 

informatie en nieuws te kunnen sturen. We bieden onder elke nieuwsbrief de  mogelijkheid aan om je uit te schrijven. We bewaren je gegevens voor dit  doeleinde, totdat je je hebt uitgeschreven.